เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1578คน
ผู้ชมเมื่อวาน1704คน
ผู้ชมเดือนนี้36360คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3922850คน
 
 
 
 
 
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเกาะขามใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 2
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาประจำปี 2560
สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินและการหักเงินเดือน ตาม พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359)
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงานท่องเที่ยวเกษตรชุมชนบ้านหนองพังพวย ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. - 21.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมหนองคล้าเก่า
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
โครงการสร้างคน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย รุ่นที่ 1
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
กำหนดจัดงาน "เทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งที่ 1" ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ.ชลบุรี
เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอแจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ขอแจ้งรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการติดตั้งเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.....
ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดเล
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/60 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙