ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์53คน
ผู้ชมวันนี้62คน
ผู้ชมเมื่อวาน1394คน
ผู้ชมเดือนนี้31793คน
ผู้ชมเดือนก่อน31166คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3677084คน
 
 
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศเตือนกฏหมายใหม่ การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีโทษสูงสุดปรับ 400,000-800,000 บาท
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าอาคารบนที่ดินโฉนด 3835 เลขที่ 94/9
ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหมู่บ้านดค้งต้นตาลเชื่อมถนนเทศบาล 7)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหมู่บ้านดค้งต้นตาลเชื่อมถนนเทศบาล 7/1)
ประกาศเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4
รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบางละมุง 37/5
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำดีเซลแบบหอยโข่ง แบบเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน 1 เครื่อง
เทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าที่สำหรับติดตั้งป้ายโฆษณาบนหลังคาบริเวณตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนรอบตลาดใหม่
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีจารุสัมพันธ์ 1 บริเวณสามแยกโพธิ์ตากถึงสะพานข้ามคลองห้วยอีแขก ครั้งที่ 2
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลตำบางละมุง เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงอาคารชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างคอนโดเจริญสิน (อมตะ) หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเถอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทิ้งเศษวัสดุชิ้นใหญ่
ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวเกษตรชุมชนบ้านหนองพังพวย "กินเที่ยวชุมชน เพลินใจดนตรี ของดี แหลมฉบัง" ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสุรพลชัย
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างรั้วอาคารจอดรถบ่อขยะ ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารจอดรถบ่อขยะ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
การดำเนินการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/57 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙