ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้294คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35853คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046088คน
 
 
 
 
 
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข359)ตอน1
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครแหลมฉบัง เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนไปรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจากการวางทรัพย์และเข้าครอบครอง ตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7(กม.ที่107+200)ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561
รายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 07.00-12.00 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "การใช้เศรษฐศาสตร์และโหราศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข"
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่2)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เขต 2
กรมทางหลวง เรื่องสรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร (สัมมนาครั้งที่ 2) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำปีชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์ และนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชั้น 4 จ.ชลบุรี
แจ้งการสุ่มตรวจคุณภาพตู้น้ำอัตโนมัติ
แจ้งกิจการตู้น้ำอัตโนมัติเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
การจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจากการวางทรัพย์และเข้าครอบครอง ตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมโครงการหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะเคลื่อนที่ และ หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ มาให้บริการชุมชนบ้านชากยายจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ข้างคอนโดแหลมฉบังทาวเวอร์
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรม EECi@SKP (EECi Fair@SKP)" ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (เท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข359)
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร(สัมมนาครั้งที่2) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข3ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-จุดตัด
ขอเชิญชวนเที่ยวงานตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้าเก่า
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/62 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙