ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้332คน
ผู้ชมเมื่อวาน586คน
ผู้ชมเดือนนี้21790คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3522581คน
 
 
 
 
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง บริเวณสะพานหน้าวัดทุ่งกราดฝั่งทิศใต้ ข้างสำนักชี (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 2 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 86 รายการ
ประกาศโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 1 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 61 รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณหน้าร้านท็อปเจริญ (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกราดเชื่อมหนองพังพวย (ทางรถไฟ) (ชุมชนบ้านทุ่งกราด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนเลียบคลองบ้านนา ช่วงหลังหมู่บ้านการ์เด้นท์โฮม (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ (สระใหม่) และอาคารสโมสรข้างสระว่ายน้ำ
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนจุกกะเฌอ ซอย 4 เชื่อมถนนหลังหมู่บ้านหนองคล้าใหม่ (ช่วง 2) (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคลองโรงน้ำตาล ถนนเก้ากิโล (ชุมชนวัดพระประทานพร)
ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณสุข ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบาย ถนนซอยพ่อแท้ (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบาย ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 11 (ชุมชนหนองคล้าเก่า)
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนจุกกะเฌอ ซอย 4 เชื่อมถนนหลังหมู่บ้านหนองคล้าใหม่ (ช่วง 2) (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่)
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ถนนมโนรม ซอย 10 (ชุมชนบ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ถนนมโนรม ซอย 10 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกราดเชื่อมหนองพังพวย (ทางรถไฟ) (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
ประมูลซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 39 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกราดช่วงหน้าวัดหนองมะนาว (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ให้ บริษัท บิส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกราดช่วงหน้าวัดหนองมะนาว (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ให้ บริษัท บิส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 39 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ อ่าวอุดม ซอย 16 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙