ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้213คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35772คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046007คน
 
 
 
 
 
เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดการ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญชวนเที่ยวงานตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้าเก่า
ตารางออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข 3611
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมโครงการหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะเคลื่อนที่ และ หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ มาให้บริการชุมชนวัดมโนรม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนวัดมโนรม
ขอเชิญพี่น้องประชาชน ที่มีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคมนี้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) -ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 2)
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2560
มูลนิธิคนพิการไทย "โครงการล้อเลื่อน"
โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
"ตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า"
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (เสาร์-อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1)
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การแจ้งเตือน ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าอื่นใด แก่มิจฉาชีพ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แนะนำวิธีป้องกันภัยจากไฟฟ้า
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเกาะขามใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 2
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาประจำปี 2560
สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินและการหักเงินเดือน ตาม พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359)
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงานท่องเที่ยวเกษตรชุมชนบ้านหนองพังพวย ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. - 21.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมหนองคล้าเก่า
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/62 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙