ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์103คน
ผู้ชมวันนี้3097คน
ผู้ชมเมื่อวาน5073คน
ผู้ชมเดือนนี้24788คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3594835คน
 
 
 
 
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวแหลมฉบัง ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) ภาคเรียนที่ 1/2560
ประมูลซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่ฝึกยุทธวิธีทางทหาร
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ครั้งที่ 4
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศการประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ ค.2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุข
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสแตนเลสพร้อมติดตั้งบริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 1 ชุด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
โครงการทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ - หลักเกณฑ์ ๗๐ บุคคลต้นแบบ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานตัดคัดแยกชิ้นส่วนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบางละมุง 1/3
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา เรื่อง การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ขยายสะพานทางเดินเท้า บริเวณโค้งบ้านนายชูเกียรติ จิตรประวัติ หมู่ที่ 10 ตำบลพานทอง (ครั้งที่ 6)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบางละมุง 17
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมบันเทิง มหรสพและอื่นๆ โครงการจัดส่งเสริมประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (หนองปลาไหล)
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/55 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙