ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์44คน
ผู้ชมวันนี้356คน
ผู้ชมเมื่อวาน586คน
ผู้ชมเดือนนี้21814คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3522605คน
 
 
 
 
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนชากยายจีน 1 ช่วงถนนซอย 999 ถึงทางรถไฟ (ชุมชนบ้านชากยายจีน)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างวัดหนองมะนาว เชื่อมถนนหนองเทพ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนเลิศปัญญา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนข้างวัดเขาน้ำซับ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงร้านในนาถึงหลังโรงแรมเวฟอินน์
ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนข้างวัดเขาน้ำซับ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างวัดหนองมะนาวเชื่อมถนนหนองเทพ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้า ซอย 7 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ อ่าวอุดมซอย 16 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ถนนเมืองใหม่กลางช่วงซอยข้างปั๊ม NGV ถนน 10/3 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง บริเวณสามแยกถนนหนองเทพ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 7 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
ให้ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประมูลงานจ้างจัดหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ชนิดเหล็กหล่อเหนียว (ดักไทล์ไอรอน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 100 ฝา (ครั้งที่ 2)
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 2 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 10 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
ประมูลจ้างก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. จากสะพานชากกระปอกไปทางฝายหนองพังพวย ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านชากกระปอก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙