ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์69คน
ผู้ชมวันนี้3056คน
ผู้ชมเมื่อวาน5073คน
ผู้ชมเดือนนี้24747คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3594794คน
 
 
 
 
 
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 14 วันที่ 18 มีนาคม 2560
บริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำของบริษัท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจำกัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ประกาศเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2560
เทศบาลนครแหลมฉบังเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบตัววี พร้อมงานปรับปรุงผิวทางบริเวณถนนเทศบาล 13, 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลพานทอง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัดบึงบน (เพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบางละมุง 17
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์และตำแหน่งว่างประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ประกาศเทศบาลตำพานทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อเหลี่ยม บริเวณถนนเทศบาล 1 บ้านนายธีระพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลพานทอง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 และวันเริ่มประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหญ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัดบึงบน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/55 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙