เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้1579คน
ผู้ชมเมื่อวาน1704คน
ผู้ชมเดือนนี้36361คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3922851คน
 
 
 
 
 
การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ)
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหนองปรือ พร้อมงานเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลพานทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2560
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน 7 ถนน
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร จำนวน 7 ถนน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป้นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการการทำความสะอาดท่อไอน้ำโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างเทพื้น คสล. รอบอาคารสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาและนันทนาการ 80 พรรษา
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลพานทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพานทอง
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนรอบตลาดใหม่ ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกีฬาชุมชนหนองปลาไหล
ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดท่องเที่ยวเกษตรชุมชน บ้านหนองพังพวย วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้าเก่า
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหนองปรือ พร้อมงานเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลพานทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อขยายเขตระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 จุด (ครั้งที่ 4)
ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน (การทำขนมคุกกี้) ให้แก่ประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลฯ ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลนครแหลมฉบัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/60 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙