ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้258คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35817คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046052คน
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 86 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กว-5583 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ สน.สธ.002-52-0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถกระบะบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน 83-5448 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ สน.กช.017-35-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่จอดรถอาคารรีดตะกอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการงานและอาชีพ จำนวน 88 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 101 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 85-2335 ชลบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ 10 ล้อ ทะเบียน ผฉ-279 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ สน.กช.006-50-0012 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ไวนิลหัวพิมพ์ ยี่ห้อ KONIKA จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเล็ก 6 ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 84-7259 ชลบุรี จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกแบบแค๊ป ทะเบียน ผจ-9816 ชลบุรี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ 370 รหัสครุภัณฑ์ รร.ทลบ.2 528-55-0025 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ 370 รหัสครุภัณฑ์ รร.ทลบ.3 528-55-0026 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำ ที่ 2 ขนาด 1000 KVA รหัสครุภัณฑ์ ชส.466-54-0011 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR34JXXXQ แบบกระบะเทท้าย(หางเหยี่ยว) หมายเลขทะเบียน 85-9817 รหัสครุภัณฑ์ ชส.017-57-0017 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ 371 รหัสครุภัณฑ์ สว. 418-56-0011 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองพังพวย ช่วงซอยข้างหมู่บ้านพลอยเพลิน (ชุมชนหนองพังพวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบัสรับ-ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0874 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ กศ.003-55-0030 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยหอพักไสว (ชุมชนบ้านหนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ทะเบียน ผษ-4463 ชลบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของครูสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ความสามารถด้านการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนเนื้อหาวิชา ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/138 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙