ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้245คน
ผู้ชมเมื่อวาน684คน
ผู้ชมเดือนนี้21117คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3521908คน
 
 
 
 
 
ให้ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. จากสะพานชากกระปอกไปทางฝายหนองพังพวย ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านชากกระปอก)
ให้ บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท ป๊อบ เนทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณหลังธนาคารกรุงไทย ช่วงที่ 3 ชุมชนชากยายจีน (ชุมชนบ้านชากยายจีน)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารพัฒนศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนแหลมทองช่วงถนนหมู่บ้านเบต้าฮิวล์ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ยกเลิกประกาศงานประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างดาวเทียม (ชุมชนวัดมโนรม)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายแนะนำสถานที่
ประมูลจ้างก่อสร้างสวนน้ำกลางแจ้งในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสวนน้ำกลางแจ้งในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
สอบราคาจ้างวางท่อสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้เกาะกลางหน้าเทศบาลนครแหลมฉบัง (ครั้งที่ 2)
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประมูลจ้างจัดหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ชนิดเหล็กหล่อเหนียว (ดักไทล์ไอรอน) ขนาดต่างๆ จำนวน 100 ฝา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดทำระบบเครือข่ายภายในพื้นฐาน (Network Infrasture) จำนวน 1 งาน 15 รายการ)
ให้ บริษัท บิส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ชนิดเหล็กหล่อเหนียว (ดักไทล์ไอรอน) ขนาดต่างๆ จำนวน 100 ฝา (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณหน้าวัดทุ่งกราด จากสะพานหน้าวัดไปทางทิศใต้
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (ช่วง 2)
ให้ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกมูลฝอย (ศูนย์รักษ์สิ่งแวดล้อม)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ประมูลจ้างก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายแนะนำสถานที่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายแนะนำสถานที่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙