ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์73คน
ผู้ชมวันนี้318คน
ผู้ชมเมื่อวาน2463คน
ผู้ชมเดือนนี้34193คน
ผู้ชมเดือนก่อน52893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3836685คน
 
 
 
 
 
โครงการทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ - หลักเกณฑ์ ๗๐ บุคคลต้นแบบ

ขอเชิญชวนองค์กร/หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมเสนอบุคคลต้นแบบ ที่น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสามาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ต่อตนเอง และสังคม เพื่อประกาศ ยกย่องเชิดชู และแก่บุคคลที่เป็นต้นแบบการทำความดีต่อสังคม

คุณสมบัติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นบุคคลต้นแบบ

๑. เป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อโดย องค์กร/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล

๒. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากตัวบุคคลนั้น ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวได้รับการพิจารณาเป็นบุคคลต้นแบบ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นก่อน

๓. ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา

๔. เป็นบุคคลที่มีการประพฤติปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

เกณฑ์การพิจารณา

องค์กร / หน่วยงานต่างๆ สามารถเสนอชื่อบุคคลในองค์กรหรือจากภายนอก ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อเข้ารับการพิจารณา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้

๑) มีการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (คุณธรรมด้านใดด้านหนึ่ง) มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๒) มีการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม สู่การปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓) มีการส่งเสริมจนเกิดผลที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับแก่คนในสังคม

ระยะเวลาในการดำเนินการ

เปิดรับการเสนอชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐โดยมีการประกาศผลและยกย่องเชิดชู ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ช่องทางการเสนอชื่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่www.moralcenter.or.th

Adobe Acrobat Document  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 147.36 KB

อ่าน 137 ครั้ง   โพสเมื่อ : 20/04/2017 08:34   บันทึกข้อมูลโดย : จิตตรา สุดใจ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙