เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้1574คน
ผู้ชมเมื่อวาน1704คน
ผู้ชมเดือนนี้36356คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3922846คน
 
 
 
 
 
ขอเชิญพี่น้องประชาชน ที่มีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคมนี้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในลำน้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน โดยขอให้ผู้ที่ได้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ แจ้งที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ภายใน 120 วันหลังจากวันบังคับใช้ พรบ. นี้ ดังที่ได้เคยประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น เทศบาลนครแหลมฉบัง จึงขอเชิญพี่น้องประชาชน ที่มีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคมนี้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

อ่าน 141 ครั้ง   โพสเมื่อ : 29/11/2017 07:55   บันทึกข้อมูลโดย : จิตตรา สุดใจ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙