ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้216คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้38668คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979437คน
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

เพิ่มเติมเงื่อนไขในการสมัคร ดังนี้

- มีชื่อในทะเบียนบ้าน เขตท้องที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่สมัคร
- วันรับสมัคร ขอให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบของสถาบันที่สังกัด สุภาพเรียบร้อย และไม่สวมรองเท้าแตะ
- ในการรับสมัคร จะต้องรับบัตรคิวตามลำดับก่อนหลัง หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถูกคัดออกเพื่อไปดำเนินการมาให้เรียบร้อย แล้วรับบัตรคิวใหม่ และไม่มีการรับบัตรคิวแทนกันโดยเด็ดขาด
- ดำเนินการด้วยตัวของผู้สมัครเอง..ทุกขั้นตอน!!

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมแก่น้องๆ ทุกคน ที่มาสมัครทำงานที่สำนักงานเทศบาลฯ ด้วยความตั้งใจจริง

(เพิ่มเติมเงื่อนไข ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561)

Adobe Acrobat Document  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 593.45 KB

อ่าน 600 ครั้ง   โพสเมื่อ : 16/02/2018 07:14   บันทึกข้อมูลโดย : จิตตรา สุดใจ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙