ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้301คน
ผู้ชมเมื่อวาน1380คน
ผู้ชมเดือนนี้29506คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4039741คน
 
 
 
 
 
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 23 ชุมชน ในวันที่ 16 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2561

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ฟรี!
(*ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ตาม ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯ ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ขณะนี้นะคะ)

ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศหยุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีวัคซีนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ (ประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561) บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพื่อให้เพียงพอสำหรับดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว

จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ณ จุดบริการของแต่ละชุมชน (วันละ 1 ชุมชนเท่านั้น) โดยขอให้นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการด้วยตนเอง และนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนขอรับบริการด้วย (สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ) บริการฟรี ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

มีกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้

- ชุมชนวัดพระประทานพร ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคมนี้ ณ วัดพระประทานพร

- ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคมนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านเขาน้ำซับ

- ชุมชนบ้านชากยายจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคมนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านชากยายจีน

- ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคมนี้ ณ ที่ทำการชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง

- ชุมชนบ้านห้วยเล็ก ในวันพุธที่ 24 ตุลาคมนี้ ณ วัดเนินบุญญาราม หรือวัดต้นมะม่วง

- ชุมชนบ้านหนองขาม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านหนองขาม

- ชุมชนบ้านชากกะปอก ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคมนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านชากกะปอก

- ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

- ชุมชนบ้านบางละมุง ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคมนี้ ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง

- ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคมนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านจุกกะเฌอ

- ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน

- ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองคล้าใหม่

- ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดหนองคล้า บริเวณหน้าโบสถ์เก่า

- ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ณ ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์

- ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดใหม่เนินพยอม

- ชุมชนบ้านหนองพังพวย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านหนองพังพวย

- ชุมชนบ้านหนองมะนาว ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดสุกรีย์บุญญาราม หรือวัดหนองมะนาว

- ชุมชนวัดมโนรม ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ณ ที่ทำการชุมชนวัดมโนรม

- ชุมชนบ้านทุ่งกราด ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดศรีธรรมาราม หรือวัดทุ่งกราด

- ชุมชนบ้านทุ่ง ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง

- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดแหลมฉบัง

- ชุมชนบ้านนาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดศรีวนาราม หรือวัดบ้านนาใหม่

- ชุมชนบ้านนาเก่า ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดบ้านนา


อ่าน 100 ครั้ง   โพสเมื่อ : 12/10/2018 14:12   บันทึกข้อมูลโดย : จิตตรา สุดใจ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙