ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์64คน
ผู้ชมวันนี้515คน
ผู้ชมเมื่อวาน688คน
ผู้ชมเดือนนี้26102คน
ผู้ชมเดือนก่อน44220คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3285257คน
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล
  
นางสาวสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล

นายอนันต์ บุญสม
รองปลัดเทศบาล

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์
รองปลัดเทศบาล (ช่วยราชการ)
  
นายประยงค์ จันทร์ไชย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  
  
นางสาวนารี นันตติกูล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
  

นางมาลัย รวมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

นางสาวพรรณภา รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

นางนภสร ลือมงคล
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  
นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
  

นายธเนศวร อุตมะแก้ว
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและก่อสร้าง
  
นายเกษตร ถนอมรอด
ผู้อำนวยการส่วนการโยธาและสุขาภิบาล
  
นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  

นางสุนทรี จิตรีพล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
นางนพพรวรรณ ทองเต็ม
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
  
นายไพรัตน์ เพชรราช
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  
  
นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  
  
นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  
  
นายณรงค์ บุปผา
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙