ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์911คน
ผู้ชมวันนี้12096คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50548คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991317คน
กองสวัสดิการสังคม

นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางพิมาดา จันทร์ทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางธนาวรรณ วาจายิ้ม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางรัศมี พิลาทอง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
  
นายเมืองจันทร์ อินสอน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  
นางพเยาว์ จันทรกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางธนกร ชินอมรเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ปัญญากัณฑ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานควบคุมทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวรัชนี ศรีมณี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานควบคุมทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางทัศนีย์ วรรณนาคา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  
  
นายจักรพันธ์ แพทย์รักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
งานส่งเสริมกิจการชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  
  
นางสาวสมรรัตน์ ไชยวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาชุมชนเมือง ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  
  
นางสาวรำพึง สีสนิท
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
งานพัฒนาชุมชนเมือง ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  
  
นางรัตติกาล ทับทิมไทย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  
  
นางอรนุช วิเชียรชอย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  
  
นางสาวพชรพร ภูตะมี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
  
  
นายกฤษดา แซ่ชื้อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
  
  
นายโสธร วังจำนงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว ฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
  
  
นางสาวเรณู วิญญาสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานบริการและพัฒนาสังคม ฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
  
  
นายประยุทธ ทองอยู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานบริการและพัฒนาสังคม ฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
  
  
นางสาวอธิศา ปาลพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานเกษตรชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  
  
นางสาวภิฏาภาช์ จันทรสูง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  
  
นายวรากร วนามหาศาล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  
  
นายไพบูลย์ รองไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หัวหน้างานเศรษฐกิจชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  
  
นายอุดม บุสภาค
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
งานเศรษฐกิจชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙