ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์53คน
ผู้ชมวันนี้2273คน
ผู้ชมเมื่อวาน4787คน
ผู้ชมเดือนนี้35884คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3605931คน
กองช่างสุขาภิบาล

นายณรงค์ บุปผา
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นางวิภาพรรณ วรสรวง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล


หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
สิบเอกจิติวัฒนา พามี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางเสาวคนธ์ จันทเขต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวรอหะนา สามะ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
หัวหน้างานจัดการของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
  
  
นางสาวนวนุช ทองแป้น
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นายชัยรัตน์ ชูเรือง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นางอรกัญญา เนตรประดิษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นายกอบคุณ แก้ววิเชียร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หัวหน้างานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นายสุชาติ หวานสนิท
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙