ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้304คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35863คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046098คน
กองช่างสุขาภิบาล

นายณรงค์ บุปผา
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นางวิภาพรรณ วรสรวง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


หัวหน้าฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

นายพีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
สิบเอกจิติวัฒนา พามี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางเสาวคนธ์ จันทเขต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวรอหะนา สามะ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
หัวหน้างานจัดการของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
  
  
นางสาวศศินันท์ ปุเรตัง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานจัดการสิ่งปฏิกูล ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
  
  
นางสาวนวนุช ทองแป้น
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นายชัยรัตน์ ชูเรือง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นางอรกัญญา เนตรประดิษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นายกอบคุณ แก้ววิเชียร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หัวหน้างานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
  
นายชาตรี เหลือศิริ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  
        

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙