ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์886คน
ผู้ชมวันนี้12099คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50551คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991320คน
สำนักปลัดเทศบาล

นายประยงค์ จันทร์ไชย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสุพจน์ หัสติ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  
นางภัชรา ทาทอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นางสาวทิพาภรณ์ สุดมุข
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นายพยุงศักดิ์ ใจตรง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  
นางเบญญาภา วาจายิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้างานรัฐพิธี ฝ่ายปกครอง
  
  
นายมานัส อ่วมปลั่ง
นักจัดการเทศกิจชำนาญการ
หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง
  

นายธัญญะ กาญจนสิงห์
นิติกรชำนาญการ
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง (ช่วยราชการกองวิชาการฯ)

นายณรงค์ มากบาง
นิติกรชำนาญการ
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง

นายภาณุวิชญ์ กล่อมเมฆ
นักจัดการเทศกิจชำนาญการ
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง

นายชาญยุทธ ยืนยาว
นักจัดการเทศกิจปฏิบัติการ
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง
  
นายเอนก รุ่งสว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง
  
นางสาวณัฐวลัญช์ อนันตเจริญกุล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
หัวหน้างานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง
  

นายเกตุแก้ว บริหาร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง

พ.จ.อ.คำรณ ศรีสุรักษ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง

นายภัทรชัย วิเศษพรสิริ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง

นายเวนิส ยืนยาว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง

นางวิมล พิพัฒน์พล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง

นางสาวจอมธิดา แดงสมสุขเจริญ
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง

นายกิตติภพ อุ่นหลัง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง
  
นางสาวสิริวรรณ ละพิมาย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง
  
นางสาววารุณี พบความสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฝ่ายปกครอง
  
  
นางศุภภร ประชุมพันธุ์
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ ฝ่ายปกครอง
  
  
นางสาวบุษบา พรหมเสนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  
  
นางสาวชนิดาภา แต้มศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานบรรจุและแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  
  
นางสาวพรนภา สายสวาท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  
  
นางสาวสุวรรณา ประเสริฐรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  
  
นางวัชรีวรรณ อุตมะแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและประเมินผล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  
  
นางสาวธิภาพร สุดใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  

นางกรรณิการ์ สาริกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปัทธมนต์กาญจน์ จันทร์สมุทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปรภัค ทรัพย์ผุด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางสาวมณฑาทิพย์ กลิ่นสุกหอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  

นางสาวปิยะลักษณ์ จูเขียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางฐิติรัตน์ จันตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางมาริณ งามสงวน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  

นางสาวสิริกาญ รักษาศีล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(ช่วยราชการ งานธุรการ)

นายอนุชา ทรัพย์อำนวยสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(ช่วยราชการงานธุรการ)

นางสาวณกานดา ใจผง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางสาวปทุมวดี หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  

นางกณิศ อินทรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นายกวีรัช จารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นายกวี ทองสมคิด
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
หัวหน้างานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  

นางรวีวรรณ นันทานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าที่ร้อยตรีนาวิน ยืนยาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจักรกฤษณ์ อยู่สุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศราวุธ มั่นยืน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรวิทย์ ยืนยาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมานะ ศรีประพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางจันทิมา สังสมศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  
นายชนะศักดิ์ แสนชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  
นายสมเกียรติ กลัดเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หัวหน้างานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  

พ.จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ มากเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
งานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเฉลิม สกุลพราหมณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมชาย สายสวาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอก มะกัน โพธิ์บุญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธรรศฌ์ปกรณ์ จันทร์แฝง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบัญชา ศรีสา
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
งานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙