ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
บริการประชาชน
  เอกสารประกอบคำร้องการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ
  เอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
  เอกสารรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนหรื

กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้12280คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50732คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991501คน
สำนักการช่าง

นายประภาส คล้ายมุข
นักบริหารงานช่าง ระดับสูง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
  
นายเกษตร ถนอมรอด
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
รก.ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
  

นางสาลินี ไชยเทพ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธนยศ ยิ่งเจริญ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายสราวุธ ไฟกระโทก
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
รก.หน.ฝ่ายผังเมือง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายอิสสระ สุขพรหม
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายธนภูมิ ท่าวัง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา
  
นางสาวสีฟ้า น้อยผาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  

นางสาวรวีพลอย มณีพุ่มห่อ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวยุพิน แก้วประสงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอภิรดี ผ่องจิต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวรนุช สลักจอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนันชนันท์ ปรุงแต่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤติยาภรณ์ เอี่ยมจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางสาวนุชจรี วีรพิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานวางแผนและวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นายสุมิต อินทรวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานวางแผนและวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นายสรณัฐ พัวรักษา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างานควบคุมอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
นางสาวธรณิศวร์ ยินดี
สถาปนิกชำนาญการ
งานควบคุมอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
นายรัฐพงษ์ รัตนโคตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานขออนุญาตอาคาร ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
นายสาธิต ขันธวิทย์
นักผังเมืองปฏิบัติการ
หัวหน้างานจัดทำผังเมือง ฝ่ายผังเมือง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
ว่าที่เรือตรีอดิสรณ์ วรสรวง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างานควบคุมผังเมือง ฝ่ายผังเมือง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
นางกาญจนา เอ้โทบุตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างานขออนุญาตอาคาร ฝ่ายผังเมือง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  
  
นายสาธิต ขันธวิทย์
นักผังเมืองปฏิบัติการ
รก.หัวหน้างานสถาปัตยกรรม ฝ่ายผังเมือง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
  

ว่าที่ ร.ต.เกียรติพงษ์ อินทิแสง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
  
นายวัชรปรัสถ์ อยู่เย็น
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
  
นายอธิภัทร หลาวทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา
  
  
นายคทาวุธ เล็กยิ้ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้างานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา
  
  
นางแพรวขวัญ กลิ่นขจร
นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ
หัวหน้างานสวนสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา
  
  
นายพนิต วงศ์ไชย
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
หัวหน้างานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา
  
  
นายอธิราช สีหะวงษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หัวหน้างานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา
  

นายอภิสิต แย้มนิ่มนวล
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
งานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา
  
นายเชิดศักดิ์ ดุษฎีวนิช
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
งานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา
  
จ.ส.ต.อลงกรณ์ สุขะตุงคะ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ
  
  
นายธนภูมิ ท่าวัง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
งานศูนย์เครื่องจักรกล ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา
  
  
นายสิทธิชัย บุพศิริ
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
หัวหน้างานช่างศิลป์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา
  
  
นายสราวุธ ไฟกระโทก
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
งานช่างศิลป์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
  
     

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙