ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์38คน
ผู้ชมวันนี้12225คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50677คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991446คน
สำนักการคลัง

นางวัชรี อ่ำปลอด
นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นางสาวพรรณภา รัตนพันธ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

นางมาลี ตัณฑิกุล
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

นางสาวอรญา ปิ่นศร
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
รก.ผอ.ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวทิพย์รดา โสวรรณี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิดาภา นิสสัยสุข
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

นางธิธาดา ญาณวรัตน์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางนภาพร ทองอุทัย
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  
นางสาวอรญา ปิ่นศร
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
  
นางสุนิศา วัจนะลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  

นางสาวพชรมน วิไลแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางสาวชญาติณณ์ ยิ่งยง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
พ.จ.อ.นริศ นิลทคช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานวางแผนและวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวกัญญา กรุดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานวางแผนและวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางวรนุช หงษ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  

นางสาววราภรณ์ ธนูธรรมเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  
นางสาวอรทัย บุญใคร่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  
นางพิศมัย เอกกุทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานระเบียบการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  

นางสาวปภาวี อภิญญาอนันต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
งานระเบียบการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  
นางสาวพัชรินทร์ บุตรอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานระเบียบการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  
นางสาวประภัสสร อยู่สุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ
หัวหน้างานสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  

นางสาวสุภานัน สวัสดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
งานสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง

นางสาวละออง เหลาประเสริฐ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
งานสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง

นางสาวศุภารมย์ เทศศิริ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ
งานสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  
นางสาวสุนีกร พินองรัมย์
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
งานสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง
  
  
นางสาวสุนทรี แสวงหาทรัพย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้
  
  
นางสาวไพลิน สงวนรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
หัวหน้างานเร่งรัดรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้
  
  
นางสาวพรนิภา แสงงาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
งานเร่งรัดรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้
  
  
นางนภัสสร หวังโภคา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้
  

นางสาวดวงพร สังสนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้

นางพักตร์วลัย มุจนานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้

นายวานิช เหิมขุนทด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้
  
นายพรนเรศ สหนนท์ชัยกุล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ (ช่วยราชการกองการศึกษา)
  
  
นายภานุวัฒน์ คำแสน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
หัวหน้างานแผนที่ภาษี ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้
  

นายอิทธิฤทธิ์ ราชป้องกัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานแผนที่ภาษี ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้
  
นายไกรศร บุพศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานแผนที่ภาษี ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้
  
นางยุวดี บรรเจิด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้
  

นางสาวรุ่งอรุณ ยอดทาฟู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้
  
นางกาญจนา ถนอมรอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้
  
นางสาวรสสุคนธ์ อยู่ยง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  

นางสาวสุรีรัตน์ เผื่อนผัน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานการซื้อและการจ้าง 1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  
นางชลธิชา กระจ่างแจ้ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
งานการซื้อและการจ้าง 1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  
นางสาวดำเนิน ช่างเสาร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 2 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  

นางภัคกัญญ์ญาณ์ เดือดสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานการซื้อและการจ้าง 2 ฝ่ายพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวอรทัย ไชยนรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานการซื้อและการจ้าง 2 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวชลนที บำเรอ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
งานการซื้อและการจ้าง 2 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  
นางวรรณรัตน์ จิตต์อำพร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานทะเบียนพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  
  
นางสาวพจนีย์ โนนหิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานเบิกจ่ายพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
  

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙