ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์104คน
ผู้ชมวันนี้1466คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33992คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044227คน
สำนักการสาธารณสุขฯ

นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุนทรี มั่นเจริญ
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
นางนพพรวรรณ ทองเต็ม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

นางบุษกร จั่นปาน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิธร กาญจนวัฒน์
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

นายนเรศ ผิวอ่อน
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย

นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นายพรภิรมย์ เสือแดง
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
  
นางสาวภัทรนิษฐ์ วิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวพนิดา สละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวณัฐภัทร กุกสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นายธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวธิดารัตน์ รอดเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางสาวรุ่งศิริญา นุ่นสวัสดิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางสาวประภัสสร เกียรติโสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางจิรภา ฝาคำ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนภา บรรเทากุล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
  
  
นายกฤตปรัตถกร บุญเรืองนาม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางสาวเฉลิมชนม์ กมลอินทร์
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและตลาด ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางสาวพิณญาพร กลิ่นเมือง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
หัวหน้างานรักษาความสะอาดถนน ทางและที่สาธารณะ ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
  
  
นางสาวภัทรสุดา สีมะชัย
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานรักษาความสะอาดถนน ทางและที่สาธารณะ ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
  
  
นางสาวนิตยา ภูบุญทอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางวิมลวรรณ โรจนวงศ์วรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายการบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารสุข
  

นายชนพล ไกรตรวจพล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสาวปริญาวรรณ ป้อมนาค
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสาวรุ่งฟ้า ตันติสิริสมบูรณ์
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสาวอารีรัตน์ เปรมวัติ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางสาวอุรัชฑา อินทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางสุนันท์ รัตนวิชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
  
นางเสาวลักษณ์ พึ่งพระพร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
  
นางปาริชาติ สุภพานิช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
  
นายสิทธิคุณ คำวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
  
นางสาววรรณี สุขะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  

นางสาวอินทิรา ประทุมทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสุกัญญา สันติกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางอชรพร แสงฟ้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางพัชรนันท์ สรวงสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  

นางลัดดา เริงปรีดารมย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางสาวศีกิตติญา สวัสดีมงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางสาวณัชชา จันทรศุข
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
งานสัตวแพทย์ ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
  

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙