ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์67คน
ผู้ชมวันนี้2309คน
ผู้ชมเมื่อวาน4787คน
ผู้ชมเดือนนี้35920คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3605967คน
สำนักการสาธารณสุขฯ

นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุนทรี มั่นเจริญ
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
นางนพพรวรรณ ทองเต็ม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

นางบุษกร จั่นปาน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิธร กาญจนวัฒน์
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

นายนเรศ ผิวอ่อน
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย

นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นายพรภิรมย์ เสือแดง
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
  
นางสาวภัทรนิษฐ์ วิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวจามรี แสงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวพนิดา สละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางจิรภา ฝาคำ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางสาวเฉลิมชนม์ กมลอินทร์
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและตลาด ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางสาวพิณญาพร กลิ่นเมือง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
หัวหน้างานรักษาความสะอาดถนน ทางและที่สาธารณะ ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
  
  
นางสาวภัทรสุดา สีมะชัย
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานรักษาความสะอาดถนน ทางและที่สาธารณะ ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
  
  
นางสาวนิตยา ภูบุญทอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  
  
นางวิมลวรรณ โรจนวงศ์วรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายการบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารสุข
  

นางสาวปริญาวรรณ ป้อมนาค
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสาวรุ่งฟ้า ตันติสิริสมบูรณ์
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสาวอารีรัตน์ เปรมวัติ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสาววารุณี หอมชื่น
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางสาวอุรัชฑา อินทร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางสุนันท์ รัตนวิชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
  
นางเสาวลักษณ์ พึ่งพระพร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
  
นางปาริชาติ สุภพานิช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
  
  
นางสาววรรณี สุขะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  

นางสาวอินทิรา ประทุมทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข

นางสุกัญญา สันติกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข

นางอชรพร แสงฟ้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางพัชรนันท์ สรวงสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  

นางลัดดา เริงปรีดารมย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
  
นางสาวศีกิตติญา สวัสดีมงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ส่วนบริการสาธารณสุข
     

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙