ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
โรงเรียนในสังกัด
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

กำลังออนไลน์51คน
ผู้ชมวันนี้1026คน
ผู้ชมเมื่อวาน1652คน
ผู้ชมเดือนนี้17508คน
ผู้ชมเดือนก่อน34300คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3552599คน
กองการศึกษา

นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  
นางสายสมร ชื้อทัศนประสิทธิ
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
  
  
นางสาวลัดดา สอนธิราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารการศึกษา
  

นางสาววาสนา อุณหัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานธุรการ ฝ่ายบริหารการศึกษา
  
นายยชญ์สุธา สว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารการศึกษา
  
นางสาวกัญญ์นรา คนการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานแผนและโครงการ ฝ่ายบริหารการศึกษา (รก.หน.งานนิเทศการศึกษา)
  
  
พ.อ.ท.หญิง ประกาย ทับศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานงบประมาณและเงินอุดหนุนฝ่ายบริหารการศึกษา
  
  
นายพชระ กวางทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
งานงบประมาณและเงินอุดหนุน ฝ่ายบริหารการศึกษา
  
  
นายอาทิตย์ ร่มพนาธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริหารการศึกษา
  
  
นายธำรงค์ เงาภู่ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริหารการศึกษา
  
  
นางอุษณีย์ แสนตลาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา
  

นายอิทธิพล จันทรเสถียร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวสรารัตน์ ราภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวนุชจรี ศิลมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา
  
นางสาวจงกล เนื่องจำนงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม งานโรงเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษา
  
  
นางสาวสาคร กุลรักษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย ฝ่ายบริหารการศึกษา
  

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙