ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์77คน
ผู้ชมวันนี้1691คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้34217คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044452คน
กองวิชาการและแผนงาน

นายไพรัตน์ เพชรราช
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางอุไรวรรณ รักถิ่นกำเนิด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
นางกีรดา สุนิพัฒน์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นางนันทณัฏฐ์ รัตนวิฑูรย์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  
นางสาวเกษรา ดวงมณี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  
นางสุวิมล อินทรวงศ์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวปาริฉัตร ใจตรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวกรกมล จันตะรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางสาวกาญจนา พรมพิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นายภูริทัต วงษ์นิพนธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้างานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นางศศิวิมล มากคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
  
นายสามารถ แสงสุวรรณ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม ฝ่ายกฎหมาย
  
  
นางสาวเรณู สานอก
นิติกรชำนาญการ
งานกฎหมายและนิติกรรม ฝ่ายกฎหมาย
  
  
นายคเชนทร์ คงภิบาล
นิติกรชำนาญการ
งานกฎหมายและนิติกรรม ฝ่ายกฎหมาย
  
  
นางสาวธัญธร อินดี
นิติกรปฏิบัติการ
งานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายกฏหมาย
  
  
นายณัฐพล ดลราศรี
นิติกรปฏิบัติการ
งานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายกฎหมาย
  
  
นางสาวปภาวรินทร์ คุ้มคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  
  
นายต่อกานต์ สมวาที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  
  
นางกันต์ภัสสร แสงเดชะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  
  
นางวัชราภา ลุยจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  
  
นางสาวนิภาพร จันทนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  
  
นางสาวนิติวัฒน์ วัฒนวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  
  
นายคมกริช แก้วคำ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  
  
นางสาวเปรมวดี ช่างวาด
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  

นายรักษ์รัก ทองมี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวรัตติกร ชัยวี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางลภัสภาส์ สว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙